หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ระดับความสำเร็จการสืบสานโครงการพระราชดำริ

ตัวบ่งชี้ที่  5.2.2        ระดับความสำเร็จการสืบสานโครงการพระราชดำริ
    (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของคณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นในแผนผลิตบัณฑิตและแผนบริการวิชาการของคณะ จึงควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้ววัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ และมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนโดยโครงการตัวบ่งชี้ และเป้าหมายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
1. แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะ และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100
3. ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน
4. ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน
5. ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการปฏิบัติ1 ข้อ
มีการปฏิบัติ2 ข้อ
มีการปฏิบัติ3 ข้อ
มีการปฏิบัติ4 ข้อ
มีการปฏิบัติ5 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีแผนบริการวิชาการและวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยดำเนินการ 3 โครงการ ได้แก่โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราช
ดำริและโครงการสัมมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร ครั้งที่ 10   โครงการศึกษาเรียนรู้การ
พัฒนาพลังงานทดแทนภายใน
ประเทศไทย  และโครงการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งบรรลุโครงการตามแผน ร้อยละ 100
5.2.2.1  แผนบริการวิชาการแก่สังคม
ประจำปีการศึกษา 2556
5.2.2.2  สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.8 เรื่อง
แผนบริการวิชาการแก่สังคมประจำปี
การศึกษา 2556
5.2.2.3  สรุปโครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร
ครั้งที่ 10
5.2.2.4  สรุปโครงการศึกษาเรียนรู้การ
พัฒนาพลังงานทดแทนภายในประเทศไทย
5.2.2.5  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรมด้าน
จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
R
2
ดำเนินการได้ครบถ้วนตาม
แผน ร้อยละ 100
R
3
ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50-74
ของโครงการตามแผน
R
4
ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75-99
ของโครงการตามแผน
R
5
ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100
ของโครงการตามแผน
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: