หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม

 ตัวบ่งชี้ที่  5.2.1        ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม

    (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริการทางวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากภูมิปัญญาไทยไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อชุมชนและสังคมจะได้พัฒนาไปพร้อมกับคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างฉันท์มิตร
            ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น และให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ขยายการบริการทางวิชาการไปสู่ชุมชนและสังคม ให้ชุมชนและสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสังคมและชุมชน
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3.  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน
4.  มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
5.  ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการคือ
1. มีการวางแผนที่จะทำโครงการ
2. ดำเนินการโครงการที่วางแผนไว้
3. ตรวจสอบและประเมินผลทุกโครงการ และ
4. ได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในโครงการต่อไป
 
5.2.1.1.1  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2556
5.2.1.1.2  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2557
5.2.1.1.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2557  วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงาน
สรุปผลการประเมินโครงการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556
5.2.1.1.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 5.11 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556
5.2.1.1.5  แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ประจำปีการศึกษา 2556
5.2.1.1.6  รายงานประจำปีการศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
þ
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีจำนวน ทั้งสิ้น 15โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว 12โครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 80
5.2.1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา
2556
þ
3
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อ  เช่น  เว็บไซต์คณะ, เว็บไซต์สาขาวิชา, วารสารพิกุลจัน และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน
5.2.1.3.1  เว็บไซต์คณะ http://www.scidru.in.th
5.2.1.3.2  เว็บไซต์สาขาวิชา
             - http://dit.dru.ac.th/foodscience
             - http://dit.dru.ac.th/home/
                 envi/2012   
             - http://dit.dru.ac.th/homeecon/
             - http://dit.dru.ac.th/home/
               tecno/
5.2.1.3.3 เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-https://www.facebook.com/scienc.dru
5.2.1.3.4 วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 295 วันที่
 5 กุมภาพันธ์ 2557  เรื่อง โครงการแข่งขันการ
ประกวดอาหารคาว “เมนูไข่”
5.2.1.3.5 เว็บไซต์บริการวิชาการ  เอกสาร
ประกอบการอบรม  การประกันคุณภาพอาหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 , การควบคุมเอกสาร และการรองรับการตรวจสอบระดับคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
https://sites.google.com/site/technolo
gydru/food-quality-assurance-iso9001-
2008
þ
4
มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการอบรมให้คนในชุมชนมีความรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้
5.2.1.4.1  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา
2556
þ
5
ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการประเมินผลทุกๆโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้จัดขึ้นมีคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายโครงการ และผลการประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด
5.2.1.5.1  รายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
การศึกษา 2556
5.2.1.5.2  หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
5.2.1.5.3  หนังสือขอบคุณจากชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดราชบุรี
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: