หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ 5.2             กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
            4.  มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
            5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่สู่สาธารณชน
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
 5 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการสำรวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ  หรือภาค
เอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ทำการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือผู้เข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆเพื่อรองรับการจัดทำแผนโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป โดยแทรกอยู่ในตอนท้ายของสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5.2.1.1  ผลการสำรวจความต้องการของ
ชุมชนประจำปีการศึกษา 2556
5.2.1.2  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีการ
ศึกษา 2556
5.2.1.3  แผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคมประจำปีการศึกษา 2556
þ
2
มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของภาคเอกชนและหน่วยงานวิชาชีพที่ได้จัดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและส่งวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ให้กับชุมชน
 
5.2.2.1  หนังสือเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยา
นิพนธ์  ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด
5.2.2.2  หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร
จากกรมการแพทย์ทหารเรือ
5.2.2.3  จดหมายเชิญวิทยากรโครงการ
ประกวดมาลัยสานสัมพันธ์อาเซียน
ศธ 0563.04/113 (อ.ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ)
5.2.2.4  บันทึกข้อความเชิญเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดโครงการแข่งขันการ
ประกอบอาหารคาว “เมนูไข่”
           - ศธ0563.04/043
             (อ.ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ)
           - ศธ0563.04/044
             (ผศ.ดร.ศตรัตน์  ทิพย์ผ่อง)
           - ศธ.0563.04/045
             (อ.บุษกร สุทธิประภา)
5.2.2.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
1165/2556 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาผลตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
5.2.2.6  หนังสือราชการที่ ศธ563.04/147 เรื่องขอเชิญ คุณอภินิหาร  ผิวพรรณ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการประกันคุณภาพอาหาร (มาตรฐาน ISO 9001: 2008 และการรองรับการตรวจสอบระบบคุณภาพทั้งภายในและภายนอก)
5.2.2.7  หนังสือราชการที่ ศธ0563.04/140
เรื่อง ขอเชิญ  คุณพรทิพย์ คงประพันธ์ เป็น
วิทยากรโครงการอาหารปลอดภัย
5.2.2.8  สรุปโครงการสำรวจภาวะโภชนา
การและแนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย
5.2.2.9  สรุปโครงการเสริมองค์ความรู้ด้าน
งานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่
ให้กับชุมชนช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่1
þ
3
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และได้มีการประเมินผลโครงการต่างๆจากผู้เข้าร่วมโครงการหลายๆด้านอาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจ, ประโยชน์ที่ได้รับ
5.2.3.1  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปี
การศึกษา 2556
 
þ
4
มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการประเมินผลจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาระบบและกลไกล ตลอดจนกิจกรรมในการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป เช่น โครงการบริการทางวิชาการที่ส่งเสริมด้านอาชีพ
5.2.4.1  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปี
การศึกษา 2556
5.2.4.2  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2556
5.2.4.3  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2557
5.2.4.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่1/2557 วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสรุป
ผลการประเมินโครงการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  2556
5.2.4.5  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 5.11 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556
5.2.4.6  แผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคม  ประจำปีการศึกษา 2557
þ
5
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่สู่สาธารณชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยถ่ายทอดความรู้จากโครงการต่างๆสู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชนทางเว็บไซต์ และทางวารสารวิชาการ
 
5.2.5.1  เว็บไซต์คณะ
           - http://www.scidru.in.th
5.2.5.2  เว็บไซต์สาขาวิชา
           - http://dit.dru.ac.th/foodscience
           - http://dit.dru.ac.th/home/
                envi/2012   
           - http://dit.dru.ac.th/homeecon/
           - http://dit.dru.ac.th/home/
             tecno/
5.2.5.3 เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/scienc.dru
5.2.5.4  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 295 วันที่
 5 กุมภาพันธ์ 2557  โครงการแข่งขันการ
ประกวดอาหารคาว “เมนูไข่”
5.2.5.5  เว็บไซต์บริการวิชาการ เอกสาร
ประกอบการอบรม  การประกันคุณภาพอาหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 , การควบคุมเอกสาร และการรองรับการตรวจสอบระดับคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
https://sites.google.com/site/technolo
gydru/food-quality-assurance-iso9001-
2008
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: