หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
 
หลักการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่คณะจะกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกซึ่งกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการประจำคณะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในคณะและมีถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ให้บริการและสังคมโดยรวม
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
            2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
            3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
            4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            8. หลักการอุดมศึกษา
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีงบประมาณในองค์ประกอบที่ 1
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1    กระบวนการพัฒนาแผน
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
                        16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ
                                    16.1 ผลการบริหารคณะให้เกิดอัตลักษณ์
                                    16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

                       17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: